Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ALAPSZABÁLY

2009.09.07

ALAPSZABÁLY

I.

Általános rendelkezések.

 

Az Egyesület teljes neve: ABIGÉ - Egyéni Bánásmódot Igénylő Gyermekekért és Felnőttekért Egyesület (a továbbiakban Egyesület)

 

Az Egyesület rövid neve: ABIGÉL Egyesület

1.1            Székhelye: Civil Ház, 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

1.2            Levélcíme: 3104 Salgótarján, Gorkíj krt.77.

1.3            Működési területe: Nógrád megye

1.4               Bélyegzője: Téglalap alakú, rajta az Egyesület teljes neve, logója és adószáma.

1.5               Vállalt tevékenységi körök:  - szociális tevékenység, családsegítés; - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - kultúra, szabadidő, sport; - gyermek és ifjúságvédelem; - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi edélyegyenlőségének elősegítése; - a munkaerőpiacon hátrányos  helyzetű réteg képzésének, foglalkoztatásának elősegítése;

1.6              Az Egyesület önálló jogi személyiségű, közhasznú társadalmi szervezetként működik.

1.7              Kiadásait tagdíjakból, pályázatokból, valamint természetes, illetve jogi személyek felajánlásaiból és adományaiból fedezi.

1.8       Az Egyesület politikamentes, nem nyereségérdekelt, társadalmi, szervezet, amely politikai tevékenységet nem folytat, egyetlen politikai pártot sem támogat, és nem állít országgyűlési képviselőt.

II. Az Egyesület célja, feladatai

Célok

1.1               A pervazív fejlődési zavarral élők oktatásának, integrálásának elősegítése, foglalkoztatási és lakhatási gondjaik megoldása. Életúttervezés, önálló életvitel kialakításának segítése.

1.2               Fenti állapottal együtt élők családtagjainak egy közösségbe tömörítése, számukra közösségi élet biztosítása.

1.3               Családi napközi létrehozása, szabadidős programok szervezése.

1.4                Együttműködés a társszervekkel (AOSZ, Esélyegyenlőségi Alapítvány stb.) az országosan kialakított autizmussal kapcsolatos törekvések megvalósításában és az érdekvédelemben, érdekérvényesítésben. A segítő szakmai szervezetek munkájának segítése.

1.5               A társadalomban széles körben ismerté tenni fenti problémák mibenlétét, kezelésének módszereit, elfogadásának lehetőségeit.

 

Feladatok 

1.1              A pervazív fejlődési zavarral élők, valamint támogatóik, oktatóik egy szervezetbe való tömörítése. Információk áramoltatása az egészségügyi-, hivatali-, oktatási-, foglalkoztatási-, lakhatási-, jogok törvény adta lehetőségeinek ismertetésével.

1.2              Tanfolyamok, tapasztaletcserék, előadások, szakmai összejövetelek szervezése és lebonyolítása.

1.3              Támogatók felkutatása, pályázatírás a célok és feladatok elérése érdekében és a céloknak megfelelő kiírások esetében részt vesz azokon, valamint értesíti az érintetteket, ha egyéni pályázati lehetőségeket talál.

1.4              A társadalom szemléletének pozitív átalakítása érdekében honlapot működtet, ismeretterjesztő és irodalmi kiadványokat szerkeszt és  jelentet meg, bemutató előadásokat szervez, műsorokat kezdeményez a hallgatott és nézett médiában.

1.5              Kapcsolatot tart a pedagógusokkal, szakképző oktatókkal,  állami szervekkel, az Autisták Országos Szövetségével, Autista farmokkal,vállalkozókkal.

1.6              Utazó bemutató előadásokat szervez a többségi iskolákban.

1.7              ABIGÉL-Ház létrehozása, amely helyszínt biztosít a szülők-klubjának, a tanfolyamoknak, a napközinek, valamint az autizmusról szóló házi-könyvtárnak.

 

III.

Az Egyesület tagsága

Az Egyesületnek tagja lehet korhatár nélkül minden természetes és jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik egyetértenek az alapszabályban foglalt célokkal, feladatokkal, és eleget tesznek az alábbi követelményeknek:

Rendes tag: Aki a tagdíjat, a Belépési Nyilatkozat kitöltése után, és annak elnökség általi elfogadása után,  belépéskor befizeti, és aki az Egyesület működéséhez évi rendszerességgel szellemi, anyagi, technikai, szakmai vagy egyéb támogatást biztosít. A rendes tag évi tagdija: 5000 Ft, amely naptári évre szól, és amit két részletben is befizethet. A tagság megújítására a tagdíjat a belépést követő minden évben az év elején, legkésőbb január 31-ig, illetve augusztus 31-ig köteles a rendes tag megfizetni. A tagdíj mértékét a közgyűlés évente szükség szerint megváltoztathatja.

Pártoló tag lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az Egyesület céljaival, aki/amely valamilyen módon támogatja az Egyesület tevékenységét (anyagi, természetbeni, erkölcsi).

Az egyesületi tagság megszűnik:

     a tag halálával (jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével);

     a tag kilépésével;

     a tag kizárásával;

     a tag törlésével.

Az Elnökség határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az alapszabályban meghatározott célok megvalósítását szándékosan akadályozza, vagy vét az etikai elvárások ellen. A kizárás ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a közgyűlésnél fellebbezhet.

 

IV. A tagok jogai és kötelezettségei

4.1. A rendes tag:

        részt vehet az Egyesület tevékenységében és az Egyesület által szervezett rendezvényeken;

        szavazati joggal rendelkezik, részt vehet az Egyesület döntéseinek meghozatalában, ha kisebbségben marad, különvéleményének fenntartásával élhet;

        választhat és választható;

        véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármilyen kérdésben;

        részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait;

        az Egyesület jogszabályba vagy Alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítését kezdeményezheti a bíróságnál, a tudomására jutástól számított 30 napon belül;

        köteles az Alapszabályban meghatározott egyesületi célok megvalósulását tevékenyen elősegíteni;

        köteles az Egyesület Alapszabályának rendelkezéseit betartani; a Közgyűlés, valamint az Elnökség határozatait végrehajtani;

        köteles a tagsági díjat rendszeresen fizetni és az egyesületi vagyont megóvni.

4.2. A pártoló  tag:

      részt vehet a programokon, rendezvényeken;

      javaslatokat, indítványokat tehet;

      köteles az Egyesület Alapszabályának rendelkezéseit betartani;

      egyesületi tisztségre nem választható;

      a pártoló tag nem köteles tagdíjat fizetni;

V.

Az Egyesület szervezete

1. A Közgyűlés.

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyet évente egy alkalommal össze kell hívni.

A közgyűlést az elnök hívja össze a közgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal, minden tag értesítésével (levél, E-mail, telefon, egyéb), a napirendi pontok megadásával, valamint a nem határozatképesség esetén az esetlegesen megismételt közgyűlés helyének és idejének megadásával.

A közgyűlés ősszehívását egy tag is - írásban, az elnökséghez címezve - kezdeményezheti, amennyiben a tagság 1/3-nak támogatását ehhez megszerezte (aláírások).

A közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok több, mint 50% + 1 fő megjelent, jogi személy 1 fővel képviseltetheti magát.

A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a tagok értesítése mellett, két napon belül új közgyűlés tartható, amely már a tagság tíz százalékának részvétele mellett is határozatképes lesz.

A közgyűlés döntéseit szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az alapszabály-módosítás esetében minősített többség szükséges (66%+1 szavazat).

A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet két akkor választott tag hitelesít, és az elnök ír alá.

A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés döntéseit, azok hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A jegyzőkönyvek az Egyesület dokumentumaival együtt kezelendők, abba minden egyesületi tag betekinthet. A közgyűlés döntéseit a szükségnek megfelelően írásban közli az érintettekkel.

A közgyűlés hatásköre:

-         az alapszabály elfogadása, módosítása,

-         a szakmai programok, az éves költségvetés módosítása, jóvahagyása.

-          az elnökség, megválasztása, beszámoltatása, felmentése, visszahívása.

-          tagdíj módosítása

-         az éves munkaprogram fő irányainak meghatározása

-         az egyesület feloszlatása, más szervezethez való csatlakozása, vagy egyesülésének kimondása

2. Elnökség

A közgyűlés választja két évre. Tagjai újraválaszthatók.

Tagjai: elnök, elnökhelyettes, titkár. Üléseire meghívhat bármely tagot, valamint más szakértőket. Szükség szerinti rendszerességgel ülésezik. A hatáskörébe tartozó feladatokat egymás között önállóan osztják meg.

Az elnökség hatásköre:

-         Az éves programok és költségvetés megtervezése, végrehajtásának felügyelete.

-         Naprakész nyilvántartást vezet a tagságról, a befizetett tagdíjakról, adományokról, pályázatokon elnyert támogatásokról, a céltevékenységekből befolyt összegekről

-         Szükség esetén ideiglenes bizottságok alakítása, megbízásaik kiadása.

-         Megállapodások aláírása, szakértők felkérése, megbízása

-         Rendelkezik az egyesület bankszámlája felett, Gazdasági teendőket ellát

-         Adminisztratív tevékenységek elvégzése (pályázatok kiírása, erkölcsi és anyagi elismerések kezdeményezése)

-         Tagok felvétele, és kizárása

-         Közgyűlés összehívása, és levezetése

-         Más személyekkel szemben képviseli az egyesületet

-         Évenként egyszer közhasznúsági jelentés (beszámoló az éves munkáról) készítése, melyet a közgyűlés hagy jóvá és a későbbiekben bárki betekinthet. Az elnökség hatáskörébe tartozó teendők elvégzésére bármely elnökségi tag egyszemélyben (önállóan) is jogosult.

Az elnökség által kijelölt bizottságok az elnökségnek tartoznak beszámolóval, de ha a közgyűlés erre felkéri, beszámolóját előtte is meg kell tartania.

Az elnökség visszahívható, ha a tagok harmada rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi és a rendkívüli közgyűlés így határoz.

 

VI.

Az Egyesület képviselete

Az Egyesület képviseletére a megválasztott elnökség tagjai önállóan jogosultak, azaz:

Elnök: Kővári Edit

Elnökhelyettes: Molnár Gabriella

Titkár: Sramkóné Pintér Katalin

Nevezettek, amíg megbizatásuk fennáll, mint a fentiekben említést nyert, önállóan, azaz egymástól függetlenül is jogosultak eljárni az Egyesület ügyeiben harmadik személyekkel szemben.

 

VII.

Az Egyesület gazdálkodása

1,  Az Egyesület a bíróság általi jogerős nyilvántartásba vétellel jön létre, annak megszületésével kezdi működését.

2.  Az Egyesület a működéséhez szükséges kiadásokat a tagsági-, és pártolói díjakból a célok és feladatok fejezetben részletezett tevékenységekből eredő bevételekből, pályázatokon elnyert támogatásokból, hozzájárulásokból, adományokból fedezi.

Az Egyesület a fenti forrásokból nyert összeggel gazdálkodik.

3.   A 2. pontban felsorolt bevételekről az Elnökség nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

4.  Az Egyesület - jogi bejegyzés után - pénzintézetnél folyószámlát nyit. Az Egyesület bankszámlája felett az Egyesület megválasztott elnöke és elnökhelyettese együttesen jogosult rendelkezni.

5.       Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, de a tagok a hozzájárulásaikon túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

6.       Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljával alapították, és az Egyesület gazdasági tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a célok elérése érdekében, folytathat.

7.       Az Egyesület vagyona fel nem osztható. A rendelkezésre álló pénzösszegek csak a célok és feladatok fejezetben részletezett tevékenységekkel kapcsolatos kiadásokra fordíthatók.  Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a feloszlató közgyűlés dönt.  

 

VIII.

Az Egyesület képviselete

  1. Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglaltak kivételével.
  2. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy mások elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni.

 

IX.

Az Egyesület megszűnése

  1. Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.
  2. Megszűnik, ha az arra jogosult szervezet felosztlatja illetve megszűnését megállapítja.
  3. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen az esetleges hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése után a vagyon felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

Jelen Alapszabályt a 2009. augusztus 7.-én megtartott alakuló Közgyűlés hagyta jóvá. Az alakuló közgyűlés aláírói a mellékelt Jelenléti íven olvashatók.

 

 

 

 

……………………………..

elnök

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.