Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Levélváltások

2009.12.27

Egy autista gyermeket nevelő szülő levelei és a gyermeket oktató iskola válasza, reakciói. A neveket, és a települést, értelemszerűen töröltük, nem célunk a személyeskedés és az intézmények kritizálása, mert a felelősség az Oktatási Minisztériumé, amely intézkedéseivel, kirakatpolitikájával, lehetetlenné teszi a megfelelő, rugalmas oktatás meglétét hazánkban.

Részlet egy édesanya leveléből, melyet a település jegyzőjéhez írt:

„… Kértük (a Tanulási Képességeket vizsgáló Szakértői Bizottságot), hogy amíg a gyermek nem tanulja meg az önkontrollt, adják meg a magántanulói státuszt a számára. Nem kaptuk meg….”

E levél után a Jegyző megadta a gyermek számára a magántanulói státuszt (heti 10 óra!), mely oktatási formát éveken át meghosszabbítottak, tekintet nélkül arra, hogy szükséges lett volna a részleges integrálásra (heti 20 óra!), és a magasabb óraszámra a gyermek előrehaladásához.

A már 8. osztályos autista gyermek édesanyja az alábbi levelet írta:

Szülő és lakcíme

                                                                                    Iskola és címe

Tárgy:  Kérések, …  magántanuló, kontroll vizsgálata (ikt…..) során tett szakértői javaslatok, valamint az OM. tájékoztatása alapján a 2009/2010 tanévre. 

Tisztelt Intézményvezető!

A fenti számú vizsgálati jegyzőkönyvet  a Szakértői Bizottság az Önök iskolájának, a vizsgálati évben megküldte. Az Oktatási Minisztériumtól kért állampolgári kérdéseimre a válaszokat és jogszabályokat, levelemhez mellékelem.

Fenti dokumentumok alapján Tisztelettel kérem a Tagiskola Intézményének vezetőségét, hogy hátrányos helyzetű autista gyermekem oktatásának hatékonysága, fejlesztésének sikere érdekében a 2009/2010 évi tanévben az alábbiakat biztosítani szíveskedjenek:

-         Angol nyelvű oktatást, amely tantárgy vizsgái alól mentesítsék, mivel indokaik szerint a vizsgára nem lehet felkészíteni, viszont az idegen nyelv oktatása más agyterületek fejlődésére van jó hatással.

-         Az ének-zene, valamint a testnevelés oktatása, ha másként nem megy, akkor a rehabilitációs órakeret terhére, hasonló indokokkal, mint fenti pont, valamint a teljes izomzat megmozgatására szolgáló fizikai állapot javítása céljából.

-         Kérem továbbá, hogy biztosítsanak a tanítási órákhoz megfelelő fejlesztést támogató helységet (nem túl nagy tér, levegős, világos, otthonos), valamint számítógépet a vizuális megerősítéshez, a kutatási szellem ösztönzéséhez, az önálló munkára való szoktatás céljából, ami hozzájárul a gyermek látókörének, a világról szerzett ismereteinek szélesítéséhez!

-         Kérem, hogy kezdjék meg a frontális osztálymunkához való fokozatos hozzászoktatást, a csoportos munkához való alkalmazkodás érdekében, mert ez is feltétele annak, hogy autista gyermekem továbbtanulhasson!

-         Kérem, hogy havonta biztosítsanak a gyermekemet oktató pedagógusoknak, konzultációs lehetőséget, egy autizmusban jártas szakemberrel, akitől tanácsot kérhetnek a felmerülő problémákban és a tananyag adaptációjának kérdésében!

Tisztelettel kérem az intézményt, hogy amennyiben a kontrollvizsgálatot elavultnak tekinti, illetve fenti kéréseimmel kapcsolatban aggályaik merülnek fel, úgy kérjen a Szakértői Bizottságtól új időpontot!

Tisztelettel várom válaszát!

Köszönettel: ….

….., 2009. augusztus 19.

 

E levélre az anya az alábbi válaszlevelet kapta az iskolától:

Tisztelt……!

Az Ön kérésének megfelelően a 2009/2010 évi tanévben kéthetenként egy angol nyelv órát biztosítunk gyermeke számára, melyet a …. Szakos nevelő tart azért, hogy minél kevesebb nevelőhöz kelljen igazodnia.

A rehabilitációs órakeret terhére igényelt testnevelés oktatás tekintetében  …. Tagintézmény-vezető helyettes javasolta, hogy inkább a táncoktatás, a tánclépések megtanítása lenne célszerű ….-nak, de mindez a művészeti iskola keretei között – kiscsoportban – vélhetően hatékonyabb lenne. Itt az iskolában a rehabilitációs órakeret időpontjában nincsen olyan táncóra, amelybe szívesen beküldenénk …-t.

A tanórák megtartása tekintetében igyekeztünk a lehetőségekhez képest elfogadható helységet biztosítani. Sajnos e tekintetben nagyon szűk a mozgásterünk.

A frontális osztálymunkához való fokozatos hozzászoktatás ebben a korban már nehézségekbe ütközik, sőt azt tapasztaljuk, hogy …. Nem kommunikál társaival, holott a gyerekek elfogadják másságát, nem zárkóznak el tőle.

….. Szakmai megbeszélést tartottunk, amely …. Előrehaladásáról és a további tennivalók meghatározásáról szólt. A szakemberek …. Véleménye szerint célszerű lenne …. Teljesítményét tanév végén valamennyi tantárgyból szövegesen értékelni, mivel ez jobban kifejezné az autista gyermeknél alkalmazott normál tanterv diszharmóniájából adódó teljesítményt, amely árnyaltabban kifejezné a fejlődést, az eredményeket.

Ezt a javaslatot megbeszéltük …. Habilitációs órát tartó nevelővel.

Tisztelettel: …

…… 2009. november 13.

E levélre az édesanya a következő választ küldte:

Tagiskola

És címe

Tárgy:  ….  iktatószámú tájékoztatás

Tisztelt Tagintézmény-vezető!

Csatolt levelemre adott válaszát december 8.-án kaptam kézhez.

Az angol nyelvi oktatást biztosították gyermekem számára kérésemnek megfelelően, igaz, néhány év késéssel, de köszönöm!

Sajnos az ének-zenei oktatásról szó sem esik válaszlevelében.

A testnevelés illetve tánc oktatást megoldhatatlannak tartják, holott véleményem szerint csak a habilitációt tartó pedagógussal kellene időt egyeztetni a megvalósítására, illetőleg az egyébként fejlesztésekre kapott órakeretből kellene a heti 10 órás oktatáshoz még 1-2 órát biztosítani a hátrányos helyzetű autista gyermekem számára. A művészeti iskola táncoktatása pedig fizetős szolgáltatás - amit mivel ….  ugyanolyan jogokkal rendelkező tanuló, mint ép társai -, nem tartok igazságosnak, és elfogadhatónak.

Megjegyzem, nagyon sok esetben az egyébként viselkedési problémával elő gyermekekre, meglepően jó hatással vannak a mássággal élők megsegítésének lehetősége, alkalma. Ezt azért éreztem szükségesnek megjegyezni, mert a táncóra megtagadásának egyik szóbeli indoka az volt, hogy adott csoportban deviáns viselkedésű gyerekek is vannak.

Tanítási órák elfogadható teremben való megtartására tapasztalatom szerint valóban megtették a kellő lépéseket, amit köszönök!

A frontális osztálymunkához való fokozatos hozzászoktatás elutasító indokait sem emberileg, sem szakmailag nem tudom elfogadni. Kérem ennek ismételt átgondolását, ugyanis erre nem csak a továbbtanuláshoz, de magához az életbemaradáshoz is nagy szüksége van ….-nak!

A csoportfoglalkozásokhoz való kondicionálás, annak elmulasztása, az iskola felelőssége, amely mulasztással hagyományos tanítási módszereiket ugyan biztosították, de a tanuló előrehaladását, fejlődését háttérbe szorították.

Kérésem nélkül is folytatni kellett volna azt, amit 3. és  4. osztályban elkezdett, és amely folytatására ….(a habilitációt tartó) később kísérletet tett. Tudniillik, hogy gyermekeket szerveztek be a …. val együtt eltöltött órai munkára, illetve, hogy hetente egy alkalommal, a tanárnővel, …  osztályába beültek egy-egy órára. Ezek megvalósítása csak egy kis odafigyelés, szervezés kérdése volna.

A mondat második fele, amely annak indoka akar lenni annak, hogy nem lehet osztályba, kísérő tanárral sem vinni a tanulót, illetve, hogy képtelen társaival kommunikálni (akik elfogadók, nem elzárkózók – leírása szerint) leminősítő. E mondat, éppen annak a bizonyítéka, hogy az elmúlt évek (6 év) alatt nem volt biztosított a tanuló számára a lehetőség, hogy megtapasztalja a frontális osztálymunka szigorú rendjét, az ott folyó oktatás menetét, a tanulóktól elvárt viselkedési mintákat, a kérdeznek-felelek, jelentkezek, kivárok gyakorlását. Az indok éppen azt rója fel az autista gyermek hibájaként, ami egyértelműen az autista lét elsőszámú gondja, ti. a kommunikációs deficit. A kommunikációs technikákat ugyanis az átlagemberek utánzásos tanulással kisgyermekkortól kezdve egy életen át megfigyeléseik alapján sajátítják el, míg egyértelműen bizonyított, hogy ugyanezt az autisták nem képesek elsajátítani, bár a hosszú éveken át való konkrét begyakorlás képessé teszi őt az alapvető kommunikáció megtanulására.

Elfogadom, hogy 1-2 tanuló valóban elfogadja … t (amire csak és kizárólag a tanítási szünetekben van lehetőségük, amikor …nál, az autista sztereotípiák kerülnek előtérbe a tanítási óra feszültség-levezetéseként, és amikor, az átlagtól is nehezebb kommunikációra rávenni őt), de tapasztalatom az, hogy a legtöbb diák kineveti, jó mókának tartja, és csak, mint egy kuriózum iránt, úgy érdeklődik iránta. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez semmiképp nem róható fel a gyerekek hibájaként, hiszen a szünetek 10 percén túl, nem volt, és nincs is más lehetősége az autista viselkedés egyéb jeleit megismerni, azokat nem tanulhatta meg kezelni.

A szöveges értékelésről való döntést elfogadom.

Ezzel kapcsolatban Tisztelettel kérem az iskolát, hogy az előző évekre visszamenőleg is adják majd meg, hogy a tananyag mely részeit sikerült …-val elsajátítatniuk, hogy a következő iskolában tudják: mely tananyagrészekre lehet a továbbtanulást alapozniuk. Ettől függ ugyanis a gyermek egész további élete, annak minősége, és nem csak az övé, hanem az egész családunk élete is.

Tisztelettel: …

…, 2009. december 10.

Mellékletek:

2009. VIII. 19. keltezésű szülői levél

….. iktatószámú válaszlevél

Kapják:

Tagiskola

Igazgatója

Tanulási Képességeket V. Sz. Bizottság

 

 

A levél hatására az édesanyát megbeszélésre hívták, ahol a frontális osztálymunka lehetetlen megvalósítására hívták fel a figyelmét. Teljesen más indokokat adva meg, mint melyeket fenti levélben olvashatunk. Közölték vele, hogy a magántanulói státusz erre nem is ad lehetőséget.

Az édesanya a magántanulóság-átmenetiségre való eredeti kérését nem tudta hangsúlyozni. Arra kérte a szakembereket, hogy ha lehetőség van arra, hogy részlegesen integrálják a gyermeket, akkor tegyék azt meg, hiszen az eleve magasabb óraszámot biztosít a gyermek számára.

Kérte a szakembereket, hogy a felmerült igényeket mindenképp továbbítsák magasabb fórumok fel, de a szakemberek azt felelték, hogy a törvényhozó úgyse fogja megemelni a magántanulók kötelező óraszámát.

Az édesanyának megígérték, hogy bár nem kötelező, de két nevelő megpróbálja az autista gyermeket bevinni egy-egy tanítási órára, de ha a gyermek tiltakozik majd ellene, akkor nem tudnak mit tenni.

Az édesanya a kilátástalanság érzéseivel távozott a megbeszélésről.

Mit lehet tenni ilyen esetben?

Valóban nincs megoldás?

Adjanak tanácsot a szülőknek, a pedagógusoknak, akik hasonló helyzetben vannak!

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.